Gdzie kupić | Partner Portal | eShop

Pobierz umowę licencyjną

Oprogramowanie nieobjęte gwarancją

Ważne: Przeczytaj uważnie przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania. Firma Aten International (zwana dalej "aten") udzieli użytkownikowi licencji na oprogramowanie tylko wtedy, gdy najpierw zaakceptuje on warunki niniejszej umowy. Używając, instalując lub w inny sposób korzystając z oprogramowania, zgadzasz się na przestrzeganie podanych warunków i postanowień. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie instaluj, nie kopiuj ani nie używaj oprogramowania.

Oprogramowanie jest własnością Aten International Ltd., Co. lub jednej z jej spółek zależnych i jest chronione prawem autorskim i licencjonowane, a nie sprzedawane. Niniejsza Umowa zawiera Ogólne Warunki Użytkowania oraz Unikalne Warunki dla poszczególnych krajów i stanowi kompletną umowę dotyczącą użytkowania tego Oprogramowania i zastępuje wszelką wcześniejszą korespondencję ustną lub pisemną pomiędzy Użytkownikiem a Aten International. Warunki specyficzne dla danego kraju mogą zastąpić lub zmodyfikować warunki ogólne.

Licencja

 

Aten udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania. Użytkownik może korzystać z Oprogramowania oraz wykonywać i instalować jego kopie w celu wsparcia autoryzowanego poziomu użytkowania, pod warunkiem, że na każdej kopii, lub częściowej kopii Oprogramowania, zostanie zamieszczona informacja o prawach autorskich oraz wszelkie inne legendy dotyczące własności. Użytkownik zapewni, że każdy, kto korzysta z Oprogramowania, robi to wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Użytkownik nie może 1) używać, kopiować, modyfikować lub rozpowszechniać Oprogramowania, chyba że jest to przewidziane w niniejszej Umowie; 2) dokonywać odwróconej asemblacji, wstecznej kompilacji lub innego rodzaju tłumaczenia Oprogramowania, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez prawo bez możliwości odstąpienia od umowy; lub 3) udzielać sublicencji, wypożyczać lub dzierżawić Oprogramowania.

Przenoszenie praw i obowiązków

Użytkownik może przenieść wszystkie swoje prawa i obowiązki licencyjne wynikające z Dowodu Prawa do Oprogramowania na inną stronę poprzez przekazanie Dowodu Prawa oraz kopii niniejszej Umowy i całej dokumentacji. Przeniesienie praw i obowiązków licencyjnych kończy upoważnienie Użytkownika do korzystania z Oprogramowania na podstawie " Dowodu posiadania prawa".


Brak gwarancji

Z zastrzeżeniem wszelkich gwarancji ustawowych, które nie mogą być wykluczone, ATEN International nie udziela żadnych gwarancji ani warunków, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym, bez ograniczeń, gwarancji nienaruszalności oraz dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, dotyczących oprogramowania. Aten international nie udziela żadnych gwarancji dotyczących zdolności oprogramowania do prawidłowego przetwarzania, dostarczania i/lub odbierania danych. Całe ryzyko wynikające z użytkowania lub działania oprogramowania pozostaje po stronie użytkownika. Wszystkie informacje są dostarczane przez firmę Aten International wyłącznie w stanie, w jakim się znajdują. Firma Aten International nie udziela żadnych oświadczeń i gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym dorozumianych gwarancji przydatności do określonego celu, pokupności ani naruszeń prawa. Producenci, dostawcy lub wydawcy nie należących do Aten International wyrobów Soft mogą udzielać własnych gwarancji.


Ograniczenie odpowiedzialności i środki zaradcze

Ani Aten International, ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, oszczędności, utratę informacji poufnych lub innych, zakłócenia w prowadzeniu działalności, szkody osobowe, utratę prywatności lub jakiekolwiek przypadkowe, szczególne lub inne gospodarcze szkody wtórne, nawet jeśli firma Aten International została poinformowana o takiej możliwości. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, pozostałe postanowienia powinny pozostać w mocy, a niniejsza umowa powinna pozostać w pełnej mocy.


Ogólne

(1) Żaden z zapisów niniejszej Umowy nie narusza żadnych ustawowych praw konsumentów, których nie można zrzec się ani ograniczyć w drodze umowy.

(2) Firma Aten International może wypowiedzieć licencję, jeżeli Użytkownik nie zastosuje się do warunków niniejszej Umowy. Jeżeli Aten International dokona takiego wypowiedzenia, Użytkownik musi niezwłocznie zniszczyć Oprogramowanie oraz wszystkie wykonane z niego kopie.

(3) Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji eksportowych.

(4) Ani Państwo, ani Aten International nie wytoczą powództwa na podstawie niniejszej Umowy później niż dwa lata po powstaniu podstawy powództwa, chyba że prawo lokalne stanowi inaczej bez możliwości zrzeczenia się lub ograniczenia umownego.

(5) Ani Państwo, ani Aten International nie ponoszą odpowiedzialności za niewywiązanie się z jakichkolwiek zobowiązań z przyczyn od niej niezależnych.

(6) Aten International nie świadczy usług w zakresie oprogramowania ani pomocy technicznej, chyba że Aten International postanowi inaczej.

(7) Niniejsza Umowa podlega prawu kraju, w którym Użytkownik nabywa Oprogramowanie, z wyjątkiem 1) w Australii - prawu państwa lub terytorium, na którym dokonywana jest transakcja; 2) w Albanii, Armenii, Białorusi, Bośni/Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Republice Czeskiej, Gruzji, na Węgrzech, w Kazachstanie, Kirgistanie, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM), Mołdawii, Polsce, Rumunii, Rosji, Republice Słowackiej, Słowenii, Ukrainie i Federalnej Republice Jugosławii - prawo austriackie; 3) w Zjednoczonym Królestwie wszelkie spory dotyczące niniejszej Umowy podlegają prawu angielskiemu i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich; 4) w Kanadzie niniejszą Umowę reguluje prawo prowincji Ontario; oraz 5) w Stanach Zjednoczonych i Puerto Rico oraz Chińskiej Republice Ludowej niniejsza Umowa podlega prawu stanu Nowy Jork.


Znaki towarowe

Aten jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Aten International Co., Ltd. Inne nazwy firm, produktów i usług mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi, znakami towarowymi lub znakami usługowymi innych firm.