Waar te koop | Partner portaal | eShop

Privacybeleid

Op 25 mei 2018 vervangt het belangrijkste en belangrijkste stuk van de Europese verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) de gegevensbeschermingsrichtlijn van 1995. We weten dat de voorbereiding op deze regelgevende verandering een prioriteit is voor veel van onze klanten en het is net zo'n belangrijke prioriteit voor ons. We hebben ons privacybeleid bijgewerkt dat onmiddellijk van kracht wordt voor nieuwe en bestaande gebruikers.ATEN Website Privacybeleid

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ATEN. Wij streven ernaar uw persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen. Neemt u even de tijd om de volgende verklaring te lezen, die u informeert over het privacybeleid van ATEN en de manieren waarop uw persoonlijke gegevens online worden verzameld.

 


1. Op wie deze privacyverklaring van toepassing is

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle klanten die gebruik maken van websites, domeinnamen, diensten, toepassingen en producten die eigendom zijn van ATEN International Co.


2. Hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en verzameld.

2.1 ALGEMEEN

ATEN verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens om een superieure klantenservice te garanderen en een breed scala aan producten en diensten beschikbaar te stellen aan u en andere klanten. De persoonsgegevens die wij verzamelen zullen nooit worden verwerkt op manieren die onverenigbaar zijn met de in het document vermelde doeleinden en alleen op een eerlijke en wettige manier.

2.2 WEBSITEBEZOEKERS

Door deze website te gebruiken stemt u in met het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven. Als u NIET akkoord gaat met de hierin beschreven voorwaarden, bezoek deze website dan niet. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor het verwerken van Persoonsgegevens die op deze website zijn verzameld of door u vrijwillig zijn verstrekt. Elke toestemming is volledig vrijwillig. Indien u echter niet de gevraagde toestemming verleent voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, is het gebruik van deze website mogelijk niet mogelijk.

ATEN kan informatie van bezoekers aan haar website verzamelen, registreren en analyseren. Wij kunnen uw IP-adres registreren en cookies gebruiken. ATEN kan informatie toevoegen die is verzameld door middel van pageview-activiteit. Verder kan ATEN alle Persoonsgegevens verzamelen en verwerken die u ons vrijwillig verstrekt in de formulieren van onze website, zoals wanneer u zich inschrijft voor evenementen of zich aanmeldt voor informatie en nieuwsbrieven. Als u ATEN uw sociale-mediagegevens verstrekt, kan ATEN openbaar beschikbare informatie over u ophalen uit sociale media.

Dergelijke Persoonsgegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, voor- en achternaam, uw post- en e-mailadres, uw telefoonnummer, uw functie, gegevens voor sociale netwerken, uw interessegebieden, interesse in ATEN-producten en bepaalde informatie over het bedrijf waarvoor u werkt (bedrijfsnaam en -adres), evenals informatie over het type relatie dat tussen ATEN en uzelf bestaat.

ATEN verzamelt gegevens over bezoeken aan de website, waaronder aantallen Bezoekers en bezoeken, Geo-locatiegegevens, duur van het verblijf op de site, pagina's waarop is geklikt of waar Bezoekers zijn gekomen.

2.2.1 Doel van de verwerking van persoonsgegevens

ATEN gebruikt de verzamelde gegevens om met Bezoekers te communiceren, om inhoud op maat te maken voor Bezoekers, om advertenties op andere websites aan Bezoekers te tonen en om haar website te verbeteren door te analyseren hoe Bezoekers door haar website navigeren.

2.2.2 Delen van persoonsgegevens

ATEN kan dergelijke informatie ook delen met dienstverleners of contractanten om een gevraagde dienst of transactie te leveren of om het bezoekersgedrag op haar website te analyseren.

2.2.3 Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door een website naar de harde schijf van een bezoeker worden gestuurd. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Door de website te blijven bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies op uw apparaat. Als u ervoor kiest onze cookies niet te accepteren, kunnen wij niet garanderen dat uw ervaring even bevredigend zal zijn als anders het geval zou zijn. Wij kunnen ook cookies van derden plaatsen voor functionele en marketingdoeleinden. Het gebruik van cookies is wijdverbreid en komt de surfer ten goede.

2.2.4 Google Signals

Google Analytics zal de bezoekinformatie die het verzamelt van ATEN's diensten associëren met Google-informatie van accounts van aangemelde gebruikers die toestemming hebben gegeven voor deze associatie ten behoeve van advertentiepersonalisatie.
Deze informatie wordt verzameld onder een dienst genaamd "Google Signals", wat ook een dienst is van Google. Met deze informatie stelt Google Signals voor ons multiplatformdatarapporten samen over Google-gebruikers die gepersonaliseerde advertenties hebben ingeschakeld in hun Google-accounts. Deze Google-informatie kan de locatie van de eindgebruiker, zoekgeschiedenis, YouTube-geschiedenis en gegevens van sites die samenwerken met Google bevatten. Deze gegevens worden ook gebruikt om geaggregeerde en geanonimiseerde inzichten te bieden in het gedrag van gebruikers op verschillende apparaten. Uw gegevens kunnen worden geopend en/of verwijderd door eindgebruikers in Mijn activiteit. Als u meer informatie wilt over de gegevens die Google op deze website verzamelt, kunt u het Privacybeleid van Google bezoeken.

2.2.5 Links naar andere sites

Houd er rekening mee dat bezoekers tijdens hun bezoek aan onze site links kunnen volgen naar andere sites die buiten onze invloedssfeer liggen. ATEN is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze andere sites.

2.3 Respondenten en klantenregistraties

ATEN kan proberen informatie over u te verzamelen via enquêtes en klantenregistraties. Respondenten moeten zich ervan bewust zijn dat zij door te reageren op enquêtes of klantregistraties informatie kunnen vrijgeven die hen persoonlijk identificeerbaar kan maken voor gebruikers van ATEN. De beveiliging en privacybescherming die op het platform van ATEN zijn geïmplementeerd, dekken dit soort overdracht of openbaarmaking van persoonlijke informatie niet. Respondenten die reageren op enquêtes of klantregistraties moeten zich ervan bewust zijn dat alleen zij verantwoordelijk zijn voor de inhoud van hun antwoorden.

Klantenregistraties: ATEN biedt momenteel een verlengde garantieperiode voor klanten die een Klantenregistratie via onze website invullen. Klanten moeten zich ervan bewust zijn dat de informatie die via deze registratie wordt verzameld, zal worden gebruikt om de garantie-informatie te verifiëren, evenals alle andere marketing- of productinformatie die ATEN naar eigen goeddunken relevant acht voor de voorkeur van de klant of het gebruik ervan. Aangezien deze registratie vrijwillig is, behoudt ATEN zich het recht voor deze garantie of dienst te annuleren indien de klant verzoekt dat de verstrekte gegevens worden gewist of verwijderd.

2.4 Verwerking in de Europese Economische Ruimte (EER) en buiten de EER

Voor Gebruikers met accounts gevestigd in de Europese gegevensregio van ATEN worden alle verwerkingen van Persoonsgegevens uitgevoerd in overeenstemming met de privacyrechten en regelgeving volgens de EU-richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 (de Richtlijn), en de implementaties van de Richtlijn in lokale wetgeving. Vanaf 25 mei 2018 worden de Richtlijn en de op de Richtlijn gebaseerde lokale wetgeving vervangen door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), en vindt de verwerking van ATEN plaats in overeenstemming met de GDPR.

ATEN UK, ATEN Belgium, ATEN Poland zijn dochterondernemingen van ATEN International Co. Ltd., als onderdeel van die dochterrelaties. Als zodanig kan het tijdens de normale gang van zaken en operaties nodig zijn om gegevens over te dragen aan het hoofdkantoor van ATEN International in Taiwan of andere dochterondernemingen. ATEN INTERNATIONAL heeft een overeenkomst inzake gegevensbescherming en een addendum inzake gegevensbescherming gesloten om ervoor te zorgen dat alle privacygegevens die tussen ATEN-dochterondernemingen en ATEN International Co. Ltd. volledig voldoet aan artikel 49 en overweging 113 van de GDPR.

2.4.1 Controller

ATEN verwerkt Persoonsgegevens zowel als Verwerker als als Verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Richtlijn en de GDPR:

De ATEN-entiteit waarmee u als Gebruiker een overeenkomst hebt gesloten bij het gebruik van het ATEN-platform, is de Controller voor Gebruikersgegevens, zoals hierboven uiteengezet in de sectie "Verzameling van Gebruikersgegevens".

Voor respondentgegevens, zoals uiteengezet in het gedeelte "Verzamelen van respondentgegevens", is de gebruiker de verantwoordelijke voor de verwerking overeenkomstig de richtlijn en de GDPR, en ATEN de verwerker.

ATEN houdt zich aan de richtlijn van 1995 en de GDPR van 25 mei 2018. Bijgevolg verwerkt ATEN alle gegevens die door haar Gebruikers met accounts in haar Europese gegevensregio worden verstrekt, uitsluitend in de Europese Economische Ruimte (EER).

Alle gegevens die door gebruikers van ATEN via enquêtes worden verzameld, worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde hostingfaciliteiten van Amazon Web Services. ATEN heeft een gegevensverwerkingsovereenkomst met zijn provider, waardoor naleving van de richtlijn wordt gewaarborgd. Alle hosting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de hoogste veiligheidsvoorschriften. Alle overdrachten van gegevens binnen de EER vinden plaats in overeenstemming met deze gegevensverwerkingsovereenkomst.

2.4.2 Verwerking in de Verenigde Staten van Amerika (VS)

ATEN heeft redelijke fysieke, technische en organisatorische waarborgen genomen die een wezenlijke afspiegeling vormen van de EU-waarborgen tegen toevallige, ongeoorloofde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, toegang, gebruik of verwerking van de gegevens van de Gebruiker die in het bezit zijn van ATEN. ATEN zal de Gebruiker onmiddellijk op de hoogte brengen in geval van een bekende ongeoorloofde toegang tot, of gebruik van, de gegevens van de Gebruiker.

Alle gegevens die door gebruikers van ATEN via enquêtes worden verzameld, worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde hostingfaciliteiten die worden geleverd door Amazon Web Services of via andere door ATEN beveiligde servers en computernetwerken. Het contract van ATEN met zijn hostingprovider garandeert dat alle hosting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de hoogste veiligheidsvoorschriften. Het beleid van ATEN is erop gericht alle door ATEN verkregen persoonlijke informatie te beschermen en te beveiligen in overeenstemming met de Amerikaanse staats- of federale wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke informatie en gegevens. Dienovereenkomstig houdt ATEN zich aan praktijken en beleidslijnen die tot doel hebben de gegevens te beschermen.


3. Bewaring en verwijdering

ATEN zal gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist door toepasselijke wet- en regelgeving. Voor Respondentgegevens hebben de Gebruikers van ATEN controle over het doel van het verzamelen van gegevens en de duur van het bewaren van de Persoonsgegevens. Voor Respondentgegevens hebben Gebruikers met een actieve account dan ook de verantwoordelijkheid om gegevens te verwijderen wanneer dit vereist is. Wanneer een gebruikersaccount wordt beëindigd of afloopt, worden alle via het platform verzamelde Persoonsgegevens verwijderd, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.


4. Aanvaarding van deze voorwaarden

Wij gaan ervan uit dat alle bezoekers van onze website, respondenten van ATEN-enquêtes en gebruikers van ATEN's platform dit document zorgvuldig hebben gelezen en akkoord gaan met de inhoud ervan. Als iemand niet akkoord gaat met dit privacybeleid, dient hij/zij af te zien van het gebruik van onze website en platform. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid aan te passen als dat nodig is. Voortgezet gebruik van de website en het platform van ATEN nadat u op de hoogte bent gesteld van dergelijke wijzigingen in deze voorwaarden, houdt aanvaarding in van het herziene privacybeleid.


5. Onze wettelijke verplichting om persoonsgegevens bekend te maken

Wij zullen de persoonlijke informatie van een gebruiker zonder zijn/haar voorafgaande toestemming alleen openbaar maken wanneer wij redenen hebben om aan te nemen dat de openbaarmaking van deze informatie nodig is om de identiteit vast te stellen van, in contact te komen met of een juridische procedure te starten tegen een persoon of personen die ervan worden verdacht inbreuk te maken op rechten of eigendommen van ATEN of van anderen die door de activiteiten van de gebruiker zouden kunnen worden geschaad of van personen die (al dan niet opzettelijk) inbreuk zouden kunnen maken op deze rechten en eigendommen. Het is ons toegestaan persoonlijke informatie openbaar te maken wanneer wij goede redenen hebben om aan te nemen dat dit wettelijk vereist is.


6. ATEN's functionaris voor gegevensbescherming

ATEN heeft een "functionaris voor gegevensbescherming" die verantwoordelijk is voor zaken met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. Deze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op het volgende adres:

DPO@aten.com

Gelieve al uw vragen over privacy te richten aan de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres DPO@aten.com.Cookiemelding

Door het gebruik van cookies op de websites van ATEN verzamelen wij anonieme informatie over u en andere bezoekers. Wij doen dit om de efficiëntie en gebruikerservaring van onze online communicatiekanalen te optimaliseren en om een online dimensie toe te voegen aan onze marktonderzoeksactiviteiten.

De meeste browsers accepteren automatisch cookies. U kunt deze voorinstelling wijzigen of reeds geïnstalleerde cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Houd er rekening mee dat u door het verwijderen van onze cookies of het uitschakelen van toekomstige cookies mogelijk geen toegang krijgt tot bepaalde delen of functies van onze website. De website van ATEN bevat links naar andere websites. ATEN deelt uw persoonlijke informatie niet met die websites en is niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Meer informatie over het gebruik van cookies is beschikbaar op www.aboutcookies.org.

Een cookie is een stukje informatie in de vorm van een heel klein tekstbestand dat op de harde schijf van een internetgebruiker wordt geplaatst. Het wordt gegenereerd door een webpaginaserver, in feite de computer die de website beheert. De informatie die de cookie bevat, wordt ingesteld door de server en kan door de server worden gebruikt telkens wanneer de gebruiker de website bezoekt. Een cookie kan worden beschouwd als de identificatiekaart van een internetgebruiker die een website vertelt wanneer de gebruiker is teruggekeerd. (Bron: www.aboutcookies.org)

Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk blijft, communiceren wij deze privacyrichtlijnen aan elke ATEN-medewerker.ATEN International Co., Ltd. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring en cookiemelding waar nodig aan te passen om te voldoen aan wijzigingen in de wet- en regelgeving, de praktijken en procedures van ATEN, of eisen opgelegd door gegevensbeschermingsautoriteiten. Dergelijke wijzigingen zullen altijd via deze webpagina worden meegedeeld.Voor vragen over onze naleving van de California Consumer Privacy Act, ga naar ATEN Global Website, voor meer informatie.Laatste bijwerking: juli 2023