Vart köper jag | Partnerportal | eShop

Sekretesspolicy

Den 25 maj 2018 ersätter den viktigaste och mest betydelsefulla delen av den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) 1995 års dataskyddsdirektiv. Vi vet att förberedelserna inför den här regeländringen är en prioritet för många av våra kunder och det är en lika viktig prioritet för oss. Vi har uppdaterat vår integritetspolicy som träder i kraft omedelbart för nya användare och befintliga användare omedelbart.Integritetspolicy för ATEN:s webbplats

Det är viktigt för ATEN att skydda din integritet. Vi strävar efter att hålla din personliga information konfidentiell. Vänligen ta dig en stund för att läsa följande uttalande, som informerar dig om ATEN:s sekretesspolicy och hur dina personuppgifter samlas in online.

 


1. Vem denna integritetspolicy gäller för

Denna sekretesspolicy gäller för alla kunder som använder ATEN International Co., Ltd. ägda webbplatser, domännamn, tjänster, applikationer och produkter.


2. Hur dina personuppgifter används och samlas in.

2.1 ALLMÄNT

ATEN samlar in och använder din personliga information för att säkerställa en överlägsen kundservice och för att göra ett brett utbud av produkter och tjänster tillgängliga för dig och andra kunder. De personuppgifter vi samlar in kommer aldrig att behandlas på ett sätt som är oförenligt med de syften som anges i dokumentet och endast på ett rättvist och lagligt sätt.

2.2 BESÖKARE PÅ WEBBPLATSEN

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att dina personuppgifter samlas in och används på det sätt som beskrivs här. Om du INTE samtycker till de villkor som anges här får du inte besöka denna webbplats. Om det krävs enligt tillämplig lag kommer vi att begära ditt uttryckliga samtycke för att behandla personuppgifter som samlats in på denna webbplats eller som du frivilligt lämnat. Alla samtycken kommer att vara helt frivilliga. Om du inte ger det begärda samtycket till behandlingen av dina personuppgifter kan det dock hända att det inte är möjligt att använda denna webbplats.

ATEN kan samla in, registrera och analysera information om besökare på sin webbplats. Vi kan registrera din IP-adress och använda cookies. ATEN kan lägga till information som samlas in genom sidvisningsaktivitet. Dessutom kan ATEN samla in och behandla personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss i formulär på vår webbplats, t.ex. när du registrerar dig för evenemang eller anmäler dig till information och nyhetsbrev. Om du ger ATEN dina uppgifter om sociala medier kan ATEN hämta offentligt tillgänglig information om dig från sociala medier.

Sådana personuppgifter kan omfatta din IP-adress, ditt för- och efternamn, din post- och e-postadress, ditt telefonnummer, din yrkestitel, uppgifter för sociala nätverk, dina intresseområden, ditt intresse för ATEN-produkter och viss information om det företag du arbetar för (företagsnamn och adress) samt information om vilken typ av relation som finns mellan ATEN och dig själv.

ATEN samlar in uppgifter om besök på webbplatsen, inklusive antal besökare och besök, geografisk lokalisering, hur lång tid besökarna spenderar på webbplatsen, vilka sidor de har klickat på eller varifrån besökarna har kommit.

2.2.1 Syftet med behandlingen av personuppgifter

ATEN använder de insamlade uppgifterna för att kommunicera med besökarna, för att anpassa innehållet för besökarna, för att visa annonser på andra webbplatser för besökarna och för att förbättra sin webbplats genom att analysera hur besökarna navigerar på webbplatsen.

2.2.2 Delning av personuppgifter

ATEN kan också dela sådan information med tjänsteleverantörer eller entreprenörer för att tillhandahålla en begärd tjänst eller transaktion eller för att analysera besökarnas beteende på webbplatsen.

2.2.3 Cookies

Cookies är små bitar av information som skickas av en webbplats till en besökares hårddisk. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Genom att fortsätta besöka webbplatsen godkänner du att kakor placeras på din enhet. Om du väljer att inte acceptera våra cookies kan vi inte garantera att din upplevelse blir lika tillfredsställande som den annars skulle vara. Vi kan också placera cookies från tredje parter för funktionella och marknadsföringsmässiga ändamål. Användningen av cookies är utbredd och gynnar surfaren.

2.2.4 Google-signaler

Google Analytics kommer att associera besöksinformationen som samlas in från ATEN’s tjänster med Google-information från konton för inloggade användare som har samtyckt till denna associering i syfte att anpassa annonser.
Den här informationen samlas in under en tjänst som heter “Google Signals”, som också är en tjänst från Google. Med denna information sammanställer Google Signals för oss datarapporter på flera plattformar om Google-användare som har aktiverat personlig annonsering i sina Google-konton. Denna Google-information kan inkludera slutanvändarens plats, sökhistorik, YouTube-historik och data från webbplatser som samarbetar med Google. Denna information används också för att ge aggregerade och anonymiserade insikter om användarnas beteende på olika enheter. Dina uppgifter kan nås och/eller raderas av slutanvändare i Min aktivitet. Om du vill ha mer information om de uppgifter som Google samlar in på denna webbplats kan du besöka Integritetspolicy för Google.

2.2.5 Länkar till andra webbplatser

Var medveten om att besökarna när de besöker vår webbplats kan följa länkar till andra webbplatser som ligger utanför vårt inflytande. ATEN ansvarar inte för innehållet eller sekretesspolicyn på dessa andra webbplatser.

2.3 Undersökningens respondenter och kundregistreringar

ATEN kan försöka samla in information om dig genom undersökningar och kundregistreringar. Respondenterna bör vara medvetna om att när de svarar på undersökningar eller kundregistreringar kan de lämna ut information som kan göra dem personligt identifierbara för ATEN:s användare. Det säkerhets- och integritetsskydd som implementerats på ATEN:s plattform täcker inte denna typ av överföring eller utlämnande av personlig information. Respondenter som svarar på undersökningar eller kundregistreringar bör vara medvetna om att de ensamma är ansvariga för innehållet i sina svar.

Kundregistreringar: ATEN erbjuder för närvarande en förlängd garantiserviceperiod för kunder som fyller i en kundregistrering via vår webbplats. Kunderna bör vara medvetna om att den information som samlas in genom denna registrering kommer att användas för att verifiera information om garantin samt annan marknadsförings- eller produktinformation som ATEN efter eget gottfinnande anser vara relevant för kundens önskemål eller användning. Eftersom denna registrering är frivillig förbehåller sig ATEN rätten att avbryta en sådan garanti eller tjänst om kunden begär att de inlämnade uppgifterna ska raderas eller tas bort.

2.4 Behandling inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och utanför EES

För användare med konton i ATEN:s europeiska dataregion sker all behandling av personuppgifter i enlighet med integritetsrättigheter och bestämmelser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 (direktivet), och implementeringen av direktivet i lokal lagstiftning. Från och med den 25 maj 2018 kommer direktivet och lokal lagstiftning som bygger på direktivet att ersättas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter, känd som den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), och ATEN:s behandling kommer att ske i enlighet med GDPR.

ATEN UK, ATEN Belgium och ATEN Poland är dotterbolag till ATEN International Co. Ltd., som en del av dessa dotterbolagsförhållanden. Det kan därför vara nödvändigt att under normala affärs- och verksamhetsförhållanden överföra uppgifter tillbaka till ATEN Internationals huvudkontor i Taiwan eller andra dotterbolag. ATEN INTERNATIONAL har undertecknat ett dataskyddsavtal och ett tillägg om dataskydd för att säkerställa att alla uppgifter om personlig integritet som överförs mellan ATEN:s dotterbolag och ATEN International Co. Ltd. till fullo uppfyller GDPR avsnitt 49 och skäl 113.

2.4.1 Controller

ATEN behandlar personuppgifter både som personuppgiftsbiträde och personuppgiftsansvarig, enligt definitionen i direktivet och GDPR:

Den ATEN-enhet som du som användare har ingått ett avtal med när du använder ATEN:s plattform kommer att vara registeransvarig för användardata, enligt vad som beskrivs ovan i avsnittet "Insamling av användardata".

När det gäller uppgifter om respondenten, som beskrivs i avsnittet "Insamling av uppgifter om respondenten", kommer användaren att vara personuppgiftsansvarig i enlighet med direktivet och GDPR, och ATEN kommer att vara personuppgiftsbiträde.

ATEN följer direktivet från 1995 och GDPR från den 25 maj 2018. Följaktligen behandlar ATEN alla uppgifter som tillhandahålls av sina användare med konton i sin europeiska dataregion, endast inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Alla uppgifter som samlas in av ATEN-användare genom undersökningar lagras uteslutande i säkra hostinganläggningar som tillhandahålls av Amazon Web Services. ATEN har ett databehandlingsavtal med sin leverantör som garanterar att direktivet följs. All hosting utförs i enlighet med de högsta säkerhetsbestämmelserna. Alla överföringar av uppgifter internt inom EES sker i enlighet med detta databehandlingsavtal.

2.4.2 Bearbetning i Förenta staterna (US)

ATEN har vidtagit rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder som i huvudsak motsvarar EU:s skyddsåtgärder mot oavsiktlig, obehörig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, utlämnande, åtkomst, användning eller behandling av användarens uppgifter som ATEN har i sin besittning. ATEN kommer omedelbart att underrätta användaren om det finns en känd obehörig åtkomst till eller användning av användarens uppgifter.

Alla uppgifter som samlas in av ATEN-användare genom undersökningar lagras uteslutande i säkra hostinganläggningar som tillhandahålls av Amazon Web Services eller via andra säkra servrar och datornätverk hos ATEN. ATEN:s avtal med sin hostingleverantör garanterar att all hosting utförs i enlighet med de högsta säkerhetsbestämmelserna. ATEN:s policy är att skydda och skydda all personlig information som ATEN erhåller i enlighet med USA:s delstatliga eller federala lagar som reglerar skyddet av personlig information och data. Följaktligen följer ATEN metoder och policyer som syftar till att skydda uppgifterna.


3. Bevarande och radering

ATEN kommer inte att lagra uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in eller vad som krävs enligt tillämpliga lagar och förordningar. När det gäller uppgifter om respondenter har ATEN:s användare kontroll över syftet med att samla in uppgifter och hur länge personuppgifterna får sparas. När det gäller uppgifter om svarande har användare med ett aktivt konto därför ansvaret för att radera uppgifter när så krävs. När en användares konto avslutas eller löper ut kommer alla personuppgifter som samlats in via plattformen att raderas, i enlighet med gällande lagstiftning.


4. Godkännande av dessa villkor

Vi utgår från att alla besökare på vår webbplats, respondenter i undersökningar som drivs av ATEN och användare av ATEN:s plattform har läst detta dokument noggrant och godkänner dess innehåll. Om någon inte samtycker till denna integritetspolicy bör han eller hon avstå från att använda vår webbplats och plattform. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när behovet kräver det. Fortsatt användning av ATEN:s webbplats och plattform efter att ha informerats om sådana ändringar av dessa villkor innebär att man accepterar den reviderade integritetspolicyn.


5. Vår juridiska skyldighet att lämna ut personuppgifter

Vi kommer att avslöja en användares personuppgifter utan hans/hennes förhandstillstånd endast när vi har anledning att tro att avslöjandet av denna information krävs för att fastställa identiteten på, kontakta eller inleda rättsliga förfaranden mot en eller flera personer som misstänks göra intrång i rättigheter eller egendom som tillhör ATEN eller andra som kan skadas av användarens aktiviteter eller personer som (avsiktligt eller på annat sätt) kan kränka dessa rättigheter och egendom. Vi har rätt att lämna ut personuppgifter när vi har goda skäl att tro att detta är lagligt påkallat.


6. ATEN:s dataskyddsombud

ATEN har ett "dataskyddsombud" som ansvarar för frågor som rör integritet och dataskydd. Detta dataskyddsombud kan nås på följande adress:

DPO@aten.com

Vänligen kontakta dataskyddsombudet på följande adress om du har några frågor som rör integritet DPO@aten.com.Meddelande om cookies

Genom att använda cookies på ATEN:s webbplatser samlar vi in anonym information om dig och andra besökare. Vi gör detta för att optimera effektiviteten och användarupplevelsen i våra onlinekommunikationskanaler och för att lägga till en onlinedimension till våra marknadsundersökningar.

De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan ändra denna förinställning eller radera redan installerade cookies via webbläsarens inställningar. Observera att om du raderar våra cookies eller inaktiverar framtida cookies kan det hända att du inte kan få tillgång till vissa områden eller funktioner på vår webbplats. ATEN:s webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. ATEN delar inte din personliga information med dessa webbplatser och ansvarar inte för deras sekretesspolicy. Mer information om användningen av cookies finns på följande adress www.aboutcookies.org.

En cookie är en bit information i form av en mycket liten textfil som placeras på en Internetanvändares hårddisk. Den genereras av en webbserver, vilket i princip är den dator som driver webbplatsen. Informationen som kakan innehåller ställs in av servern och kan användas av servern när användaren besöker webbplatsen. En cookie kan ses som en internetanvändares ID-kort som talar om för en webbplats när användaren har återvänt. (Källa: www.aboutcookies.org)

För att se till att din personliga information förblir konfidentiell meddelar vi dessa sekretessriktlinjer till alla ATEN-anställda.ATEN International Co., Ltd. förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy och cookie-meddelande vid behov, för att följa ändringar i lagar, förordningar, ATENs praxis och förfaranden eller krav från dataskyddsmyndigheter. Sådana ändringar kommer alltid att meddelas via denna webbsida.För frågor om vår efterlevnad av California Consumer Privacy Act, vänligen besök följande adress ATEN Global Website, för mer information.Senast uppdaterad: juli 2023