Gdzie kupić | Partner Portal | eShop

Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi w produkcie


Nieustannie dbamy o to, aby każdy proces produkcyjny spełniał międzynarodowe przepisy i regulacje oraz wymagania klientów w zakresie ochrony środowiska. Dzięki aktualizowanej co pewien czas specyfikacji kontroli ograniczeń dotyczących substancji niebezpiecznych oraz ustanowieniu projektu “Zarządzanie ograniczeniami dotyczącymi substancji niebezpiecznych”, jasno określamy normy dotyczące stosowania substancji niebezpiecznych w produktach i zapewniamy spełnienie wszystkich wymogów kontroli związanych z ochroną środowiska.Firma ATEN spełnia następujące wymagania przepisów i regulacji prawnych:

  • Dyrektywa UE w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (EU RoHS 2.0) 2011/65/EU: Ograniczenie stężenia ołowiu (<1,000ppm), kadmu (<100ppm), rtęci (<1,000ppm), sześciowartościowego chromu (<1,000ppm), polibromowanego dwufenylu (<1,000ppm) i polibromowanych eterów dwufenylu (<1,000ppm) w produkcie. Wszystkie nasze produkty spełniają powyższe wymagania. Nieustannie dążymy do rozwoju, aby spełnić wymagania klientów.
  • Rozporządzenie UE REACH: Wszystkie nasze produkty spełniają powyższe wymagania w odniesieniu do substancji niebezpiecznych i substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), ogłaszanych kolejno przez rozporządzenie REACH UE.
  • Dyrektywa UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE 2012/19/UE): Dyrektywa wymaga, aby producent wziął na siebie odpowiedzialność za odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co obejmuje zbieranie, przetwarzanie i prawidłowe unieszkodliwianie. Jej celem jest ograniczenie ilości odpadów elektronicznych w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed substancjami niebezpiecznymi.
  • Rozporządzenia UE nr 757/2010 i zaktualizowane rozporządzenie nr 850/2004 dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (POPs), tekstyliów i innych materiałów powłokowych (1g/m2), wyrobów gotowych, półproduktów i części (1000ppm) oraz substancji lub preparatów (10 ppm).